Mágneses vékonyrétegek

I. félév

A1 A felületi mágnesség elméleti alapjai - 6x2 óra

  Atomi mágnesség és kicserélődési kölcsönhatás
  Mágnesség szilárdtestekben és vékonyrétegekben
  Kemény és lágy mágneses anyagok
  Mágneses kölcsönhatások - Heisenberg-modell
  Fázisátalakulások - alapok
  Fázisátalakulások felületeken
  Szimmetria, spontán rendeződés és dimenzionalitás
  Szilárdtestek elektronelméletének alapjai
  Itineráns mágnesség
  Ferromágneses ötvözetek elmélete

A2 A felületi mágnesség kí sérleti aspektusai - 7x2 óra

  Vékonyrétegek készítése: Molakulasugár-epitaxia
  Vékonyrétegek készítése: Porlasztás
  Magnetometria
  Atommagok mint szilárdtest-szondák
  Vibrációs magnetométer, Faraday-mérleg, SQUID mérési példákkal
  Kritikus exponensek kísérleti meghatározása
  NMR és msr a mágnesség vizsgálatában
  Neutronszórás
  Sávszerkezetmeghatározás a fotoemisszió szögeloszlásából
  Spin-polarizált elektrondiffrakció
  Mágneses erő- és mágneses alagútmikroszkópia
  Felületek és vékonyrétegek mágneses struktúráinak leképezése: pásztázó elektronmikroszkópia spinpolarizáció-analízissel

 II. félév

 

B Spin- és rétegstruktúrák - 4x2 óra

  Multirétegek mágneses szerkezete (neutronszórás)
  Spinstruktúrák fémes multirétegekben - elméleti aspektusok
  Spindinamika és spinhullámok mágneses vékony- és multirétegekben
  Mágneses mikrostruktúrák. A mikromágnesség elméleti alapjai, numerikus módszerek.
  Mágneses kontrasztot adó pásztázó mikroszkópiák
  Mágneses szuperrácsok, króm filmek és köztesrétegek
  A rétegközi kicserélődési kölcsönhatás elmélete: Friedel oszcilláció, RKKY kölcsönhatás
  Rétegközi kicserélődési kölcsönhatás: fenomenológikus leírás, anyagfüggés
  Rétegközi kicserélődési kölcsönhatás: a rétegkészítési feltételek és a határrétegminőség hatásai

C Mágneses anizotrópia és magnetooptika - 4x2 óra

  A mágneses anizotrópia fizikai eredete és elméleti modelljei, határréteg-anizotrópia
  A mágneses anizotrópia kísérleti meghatározása multirétegekben
  Mágneses anizotrópia és magnetostrikció, alakí tási magnetostrikció
  Magnetostriktív filmek alkalmazása a mikromechanikában
  Magnetoelasztikus csatolás epitaxiális vékonyrétegekben
  Magnetooptikai effektusok (elmélet), Kerr mikroszkópia
  Magnetooptikai effektusok: fenomenológia és alkalmazások
  Ultravékony ferromágneses vékony- és multirétegek lineáris és nemlineáris magnetooptikája
  Röntgensugarak cirkuláris dichroizmusa

D Spinfüggő transzport - 4x2 óra

  Mágneses ellenállások áttekintése: AMR, GMR, TMR, CMR
  A mágneses ellenállás elmélete, mágneses multirétegek transzportelmélete
  GMR-kísérletek, spinszelepek
  GMR-érzékelők ipari alkalmazásokban, invar ötvözetek
  Tartós adattárolás mágneses alagútelemekkel: a mágneses RAM
  Mágneses alagútellenállás, spinfüggő alagutazás
  Magnetoelektronika
  A Winchestertechnológiában alkalmazott ultravékony rétegek minősítése