Téma:

Mágneses vékonyrétegek és modern reflektometria

Témavezető:

Deák László tudományos főmunkatárs

Intézmény:

KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Magfizikai Főosztály

Cím:

Budapest, XII. Konkoly-Thege Miklós út 29–33.

Levélcím:

1525 Budapest Pf. 49.

Telefon

392 2760

Fax

392 2598

E-mail:

deak@rmki.kfki.hu

A mikroelektronikai alkalmazásoknak köszönhetően a mágneses vékonyrétegek kutatása az anyagtudomány fontos terültévé vált. Mivel a reflektometria felbontása elméletileg a hul­lámhossz által meghatározott, a röntgenreflektometria, a szinkrotron-Mössbauer-reflektometria (SMR) és (termikus) neutronreflektometria közel atomi felbontást eredményez. A reflektometria, mint optikai módszer, a törésmutatón keresztül szolgáltat információt a vizsgált rendszer mikroszkopikus tulajdonságairól.

Vannak esetek, amikor a laterális inhomogenitások (például a mágneses domének) ké­pezik vizsgálataink tárgyát. A spekuláris szórás ilyen vizsgálatokra csak korlátozottan alkal­mas, a diffúz szórás alkalmazásával azonban fontos statisztikai információkat kaphatunk. A diffúz SMR elméletének kidolgozásán csoportunk jelenleg is dolgozik, ennek fejlesztésébe ill. algoritmizálásába kapcsolódik be a jelen témát választó diák. Célunk egy általános kiértékelő program kifejlesztése, mely programmal több különböző reflektometriai módszer spektrumait szimultán értékelhetjük ki.

Követelmények: kvantummechanikai, szilárdtestfizikai, elektrodinamikai, számítás­technikai ismeretek, illetve legalább középfokú angol nyelvtudás.